nossi cantini in plaza

L'alüvion dal 1987 l'ea ruinù un bel pò li cantini dal stabil, tant ca in da tücc 'sti an gl'ien restadi stupadi sü.

Chel dì ca i pudü fa quili scali erti la prima volta e sem rivù giò a vedé li cantini saradi, al ma s'é spalancù gl'öcc e anca 'l cor: ragnateli e tanta polvar, ma anca sass a vista e volti tondi...'na belezza.


Al plasé da ogni ost l'é da g'avé 'na cantina urdinada, vegia, tipica, ümida chel tant chi basta e specialment plena plenenta da bon vin.

Ecu, issa in plazza da Pusc'ciaf al gh'é anca quest e in certi ucasiòn al sarà un plasé spalancà li porti e fa giò quili scali erti...par pudé va fa vedé anca a valtri tüti li eticheti ca am decis da uspità in da nös'sc scafai.
Vin da li diti da Pusc'ciaf e da la Valtelina e in da n'angulìn anca vargott da fora...sa par casu vargun i fessan i schizzinus cun i gran vin da nossa zona.

Li cà vinìculi gl'han rispost multu ben a nossa idea e gl'an capì ca essa present in da li cantini in da la plazza da Pusc'ciaf l'é anca 'na question da orgoglio.

Al l'ha dita giusta 'stu sciur:


La vita è troppo breve
per bere vini mediocri.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)